متن و ترجمه آهنگ های Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ های Taylor Swift

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

You were in college, working part-time, waiting tables
تو تو دانشگاه بودی و هم نیمه وقت تو رستوران کار میکردی
Left a small town and never looked back
شهر کوچیکت رو ترک کردی و حتی پشت سرتم نگاه نکردی
I was a flight risk, afraid of fallin'
من جا زدم، میترسیدم ببازم
Wondering why we bother with love, if it never lasts
و در این عجب بودم که اگر عشق نمیخواهد چرا ما از آن آسیب دیدیم

I say, "Can you believe it?"
من گفتم: باورت میشه
As we're lying' on the couch
در حالی که جفتمون رو نیمکت دراز کشیده بودیم
The moment, I can see it
لحظه ای که نمیتونم درکش کنم
Yes, yes, I can see it now
آره، نمیتونم درکش کنم
 

  


Do you remember, we were sitting' there, by the water?
یادت میاد کنار آبراهی نشته بودیم
You put your arm around me for the first time
تو دستات رو انداختی دورم و برای اولین بار
You made a rebel of a careless man's careful daughter
تو از دختر محتاط یک مرد بی احتیاط یک یغی ساختی
You are the best thing that's ever been mine
تو بهترین چیز هستی که تاحالا برای من بوده

Flash forward, and we're taking' on the world together
نگاهی به آینده میندازیم، و ما با هم دنیارو میسازیم
And there's a drawer of my things at your place
و کشویی از وسائل من تو خونه تو هستش
You learn my secrets and figure out why I'm guarded
تو رازهای منو فهمیدی و فهمیدی که چرا من محفوظم
You say we'll never make my parents' mistakes
تو میگی که ما هیچوقت اشتباه پدر مادرمون رو تکرار نمی کنیم

But we got bills to pay
ولی چیزهایی هست که باید بپردازیم
We got nothing' figured out
چیزی نفهمیدیم
When it was hard to take
وقتی فهمیدنشون سخت بود
Yes, yes
آره

This is what I thought about:
این چیزیه که بهش فکر کردم

Do you remember, we were sitting' there, by the water?
یادت میاد کنار آبراهی نشته بودیم
You put your arm around me for the first time
تو دستات رو انداختی دورم و برای اولین بار
You made a rebel of a careless man's careful daughter
تو از دختر محتاط یک مرد بی احتیاط یک یغی ساختی
You are the best thing that's ever been mine
تو بهترین چیز هستی که تاحالا برای من بوده
 

  


Do you remember, we were sitting' there, by the water?
یادت میاد کنار آبراهی نشته بودیم
You put your arm around me for the first time
تو دستات رو انداختی دورم و برای اولین بار
You made a rebel of a careless man's careful daughter
تو از دختر محتاط یک مرد بی احتیاط یک یغی ساختی
You are the best thing that's ever been mine
تو بهترین چیز هستی که تاحالا برای من بوده

Oh, oh, oh, oh

And I remember that fight, two-thirty AM
بیاد اون دعوایی افتادم که ساعت 2:30 کردیم
You said everything was slipping right out of our hands
تو گفتی که همه چیز از دستمون به زمین ریخت

I ran out, crying, and you followed me out into the street
من دویدم بیرون، و تو دنبالم به خیابون اومدی

Braced myself for the goodbye, cause that's all I've ever known
خودمو آماده خداحافظی کردم، چون این تنها چیزیه که یاد گرفتم
Then, you took me by surprise
و بعدش، تو منو بقل کردی
You said, "I'll never leave you alone."
گفتی که:"هیچوقت تنهات نمیذارم".

Do you remember, we were sitting' there, by the water?
یادت میاد کنار آبراهی نشته بودیم
You put your arm around me for the first time
تو دستات رو انداختی دورم و برای اولین بار
You made a rebel of a careless man's careful daughter
تو از دختر محتاط یک مرد بی احتیاط یک یغی ساختی
You are the best thing that's ever been mine
تو بهترین چیز هستی که تاحالا برای من بوده 

 

  


You made a rebel of a careless man's careful daughter
تو از دختر محتاط یک مرد بی احتیاط یک یغی ساختی
You are the best thing that's ever been mine
تو بهترین چیز هستی که تاحالا برای من بوده

Do you believe it?
باورش می کنی
We're gonna make it now
میخوایم الان انجامش بدیم
And I can see it
و میتونم ببینمش

I can see it now
حالا میتونم ببینمش
...

نوشته شده در جمعه 6 خرداد‌ماه سال 1390ساعت 01:54 ق.ظ توسط محسن شامحمدی| نظرات (0)|